Stadgar

BENÄMNING, SÄTE OCH SYFTEN

§1 Billingebygdens Kattklubb (BiK) är en ideell förening som förbinder sig att följa SVERAK´s och FIFe´s stadgar och regler. Klubbens officiella förkortning skall vara BiK (VERSAL-gemen-VERSAL).
§2 Klubben skall ha sitt säte i Skaraborgs i Västra Götalands län.
§3 Klubbens syften är:

•  att verka för kattens bästa i alla sammanhang samt ständigt förbättra dess status i samhället.

•  att aktivt motverka alla missförhållanden inom katthållning

•  att upprätthålla god kontakt med myndigheter, massmedia, veterinära institutioner och djurskyddsorganisationer

•  att arbeta för en framåtsträvande avel i enlighet med gällande standard för respektive ras

•  att ta tillvara de kattintresserades intressen samt

•  att verka för en aktiv utställningsverksamhet.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§4 BiK´s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§5 BiK´s företrädare tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§6 BiK´s räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§7 För ändring eller tillägg till dessa stadgar erfordras att beslut fattas vid två (2) på
varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett (1) ordinarie, med minst 10 veckors mellanrum. Vid båda mötena ska minst två tredjedelar av rösterna bifalla förslaget.
§8 BiK kan upplösas efter samma regler som ovan angivits för stadgeändring. I kallelsen till årsmötet skall det tydligt framgå att det gäller frågan om BiK´s upplösning. Vid beslut om upplösning skall årsmötet besluta att BiK´s tillgångar, sedan skulder och förbindelser betalats, skall användas i enlighet med klubbens syften i § 3.

MEDLEMSKAP

§9 Medlemskap är öppet för alla som kan följa föreningens och SVERAK´s stadgar och regler. Medlemskapet löper per kalenderår. Nymedlemskap som löses efter 1 oktober gäller även för nästkommande år.
§10 Medlemskap kan erhållas som huvudmedlem, familjemedlem eller stödmedlem. Med familjemedlem menas person som sammanbor med huvudmedlem. Huvudmedlem har rösträtt, kan föreslås till styrelsepost, får delta i avels- och utställningsverksamhet samt får klubbtidning. Familjemedlem har rösträtt, kan föreslås till styrelsepost samt får delta i avels- och utställningsverksamhet.
Stödmedlem har rätt att delta i klubbens möten, har yttranderätt men varken förslags- eller rösträtt. Får klubbtidning om adressen är annan än huvudmedlems.
§11 Av årsmötet fastställd medlemsavgift betalas vid inträdet i klubben och därefter årligen mellan 1 oktober – 31 december för nästkommande år.
§12 Utträde ur klubben sker automatiskt om medlemsavgiften ej erlagts inom föreskriven tid.
§13 Styrelsen äger rätt att avstänga eller utesluta medlem som genom sitt uppträdande, sina handlingar eller ord skadar eller hindrar klubbens arbete eller dess anseende. Beslut om uteslutning eller avstängning kan inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst tre (3) veckor från det klubben har fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts.
§14 Erlagda medlemsavgifter återfås ej vid utträde eller uteslutning.

STYRELSE

§15 Ordförande väljes på ett år. Styrelsen består av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter samt lägst en (1) och högst två (2) ersättare. Ledamöterna väljes av årsmötet växelvis på två (2) år varav hälften väljes udda år och hälften väljes jämna år. Ersättarna väljes på ett år.
§16 Styrelsen sammanträder vid minst sex (6) tillfällen per år på kallelse av ordförande.
§17 Ersättare kallas till styrelsens sammanträden men har inte rösträtt annat än vid ledamots frånvaro.
§18 Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
§19 Styrelsens möten ska protokollföras och justeras av mötesordförande. Vid andra möten bör minnesanteckningar ske.

REVISION

§20 Vid årsmötet ska väljas två revisorer för ett år, varav en extern revisor, samt en ersättare för ett år.
§21 Styrelsens ledamöter har ej rösträtt vid val av revisorer eller vid beslut som gäller styrelsens egen förvaltning.
§22 Föredragande revisor har rösträtt.
§23 Revisorerna ska granska klubbens räkenskaper och förvaltning. Revisorerna har rätt att när som helst taga del av bokföringen och inventera klubbens tillgångar.
§24 Revisorerna skall avge berättelse över verkställd granskning senast en (1) vecka före årsmötet.

ÅRSMÖTE

§25 Årsmötet skall hållas varje år före februari månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
§26 Kallelse till årsmötet skall utfärdas minst åtta (8) veckor före årsmötet. Om föredragningslistan kommer att uppta förslag till ändring av stadgar ska detta ges i kallelsen.
§27 Styrelsen kan kalla till extra årsmöte då den finner det nödvändigt. Även revisorerna och minst en tredjedel av medlemmarna kan, med angivande av skälet, skriftligen begära att extra årsmöte sammankallas. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två (2) månader från kallelsen. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling.
§28 Styrelsen skall till årsmötet lämna årsredovisning. Denna ska innehålla följande handlingar: verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. Förslag till föredragningslista skall utsändas senast en (1) vecka före årsmötet.
§29 Motioner väckta av enskilda medlemmar skall ha inkommit till klubbsekreteraren senast fyra (4) veckor före årsmötet. Inkomna motioner jämte styrelsens yttrande över dessa skall vara medlemmarna tillhanda senast en (1) vecka före årsmötet.
§30 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

•  upprop och fastställande av röstlängd

•  beslut om mötets behöriga utlysande

•  fastställande av föredragningslista

•  val av ordförande för mötet

•  val av sekreterare för mötet

•  val av justeringsmän tillika rösträknare

•  frågor om föregående årsmötesprotokoll

•  styrelsens verksamhetsberättelse

•  styrelsens ekonomiska berättelse

•  revisorernas berättelse

•  fastställande av balansräkning

•  beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

•  behandling av frågor och förslag från styrelse, revisorer och enskilda

•  medlemmar samt i stadgeenlig ordning inkomna motioner

•  fastställande av arvoden och kostnadsersättningar

•  fastställande av medlemsavgifter för kommande år

•  fastställande av verksamhetsplan för det löpande verksamhetsåret

•  val av styrelse och ersättare

•  val av revisorer och ersättare

•  val av valberedning och sammankallande

§31 Vid årsmöte äger medlem som erlagt medlemsavgift en röst. Vid röstning av ekonomiska frågor måste medlem vara myndig. Röstning med fullmakt får ej förekomma.
§32 Beslut fattas med enkel majoritet.
§33 Vid personval skall sluten omröstning tillämpas, i övrigt öppen omröstning. Vid lika röstetal avgöres personval genom lotten. Vid annan omröstning med lika röstetal vinner det förslag ordföranden företräder.
§34 Justerat årsmötesprotokoll skall delges BiK´s medlemmar.